Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (2024)

Problemen met de aandrijving kunnen zich in een aantal vormen uiten. Zo zal de gewenste top snelheid niet meer worden behaald en gaat uw schip meer brandstof verbruiken. Ook kunt u last krijgen van trillingen, wat erg vervelend is voor de comfort aan boord. Maar technisch kan het betekenen dat de schroef grote schade heeft, er te veel wrijving ontstaat of de schroefas zelfs krom is.

Bij snel varende motorjachten kan er een opdeling gemaakt worden in drie soorten aandrijvingen: De normale schroefas met roer, Surface Drives en de Z-drive (ook bekent als Hekdrive of staartstuk).
Elk systeem heeft zijn eigen aandacht gebieden en behoeft daarmee het nodige onderhoud.

Schroefas met roer

De schroefas met roer is het meest voorkomende aandrijvingssysteem. Hierbij gaat de schroefas door de romp met een schroefaskoker naar de propellers toe. De afdichtingen kunnen echter verschillend zijn. Traditioneel wordt gebruik gemaakt van een vetkoortpakking, alternatieven hiervoor zijn de oliebadkering of de keramische mechanical seal.

Een groot probleem bij een schroefas is het heetlopen, als het vetkoort uitdroogt wordt de kering vaak strakker aangedraaid om lekkage te stoppen. Wanneer deze te strak is aangedraaid, ontstaat veel wrijving. Hierdoor kan de schroefas dermate heet worden dat de hardheid wordt aangetast, met als gevolg dat de schroefas breekt.

Maar ook elektrolyse en oorzaken van buitenaf kunnen grote schades aanbrengen aan uw aandrijving. Denk hierbij aan niet goed functionerende anodes waardoor de schroef en schroefas volledig wordt gecorrodeerd en het raken van een zandbank of gezonken schip.

Heeft uw schip een schroefas met roer en heeft u een probleem. Geen zorgen, genoemde en andere problemen kunnen goed worden opgelost. Ik verzorg voor u de volledige aanpak naar een goed functionerende aandrijving. Van het vervangen, repareren en uitlijnen van essentiële onderdelen. Tot het verbeteren en opdampen van de schroefas, het nieuw opbrengen van materiaal om de originele kracht terug te krijgen en de slijtvastheid te vergroten.

Neem contact met mij voor de best passende oplossing.

Surface Drives

Naast de traditionele schroefas heb ik ruime ervaring met Surface drives, voornamelijk met de markt leider Anerson drives. De Surface drive is ontwikkeld voor het behalen van hogere snelheden met minder brandstof. De Surface drive zit achter het schip tegen de spiegel aan en kenmerkt zich wanneer het schip op kruissnelheid vaart. De schroeven zijn dan nog maar voor de helft onder water en bevinden zich dus aan de oppervlakte.

Surface drives is volledig uitwendig, hiermee zijn de afdichtingen van groot belang. Niet afsluitende afdichtingen lekken water in de olie van de aandrijving, dit veroorzaakt schade aan de lagering. Met trillingen in de boot, hoger brandstof verbruik en lager top snelheid tot gevolg. Het niet tijdig oplossen van dit probleem kan zelfs voor uitval en grote schades zorgen.

Ik heb ruime expertise met Surface drives en heb alle kennis en specialistische gereedschappen die nodig zijn om elk mogelijk probleem met Surface drives te kunnen oplossen.

Neem contact met mij op zodat ik u kan helpen het maximale uit uw schip te halen!

Z-drive

Als derde veel voorkomende aandrijving is het Z-drive systeem ook bekent als Hekdrive of staartstuk. Dit is een populair systeem omdat maximale ruimte in het schip biedt. Daarbij zijn er hoge snelheden mee te behalen en is het makkelijk toe te passen, ook bij de kleinere schepen onder de 50 ft. Doordat de Z-drive gemakkelijk is op te trimmen wordt het veel ingezet voor mensen die in ondiep water willen varen.

Het nadeel van dit systeem is dat veel onderhoud behoeft, de rubber moffen en ballingen zijn niet erg duurzaam. Ook het systeem erg kwetsbaar, hiermee kunnen invloeden van buitenaf grote schade aanbrengen. Denk hierbij aan het varen over een stuk hout of per ongeluk aantikken van een zandbank.

Ik verzorg voor u het onderhoud en verhelp onverhoopte schades. Installeer nieuwe opstellingen en help u kiezen van de beste producten te behoeve van de optimale prestaties.

Neem contact met mij op om uw specifieke situatie te bespreken.

Persoonlijk advies bij het maken van de beste keuze voor uw schip.

Bij een aandrijvingsinstallatie zijn een aantal factoren belangrijk. Allereerst de schroefas, deze moet afgestemd zijn op het toerental van de motor, lager punten en zijn eigen totale lengte. Vanuit de prestatie behoefte van het schip moeten ook de juiste lagers, uithouders en schroeven worden gekozen.

De optimale prestatie is voor elk schip anders, dit heeft alles te maken met de doelstelling van het vaartuig. Wanneer de doelstelling is om maximale top snelheid te behalen heeft het een andere aandrijfinstallatie nodig dan wanneer het de bedoeling is om comfortabel te kunnen kruisen.

Ik help u graag bij het maken van de beste keuze voor uw behoefte en doelstelling met uw schip.
Op maat gemaakte anodes

Een anode is een metalen object die zichzelf opoffert, zodat essentiële metalen onderdelen zoals de schroef en schroefas niet worden aangetast door elektrolyse. Het zichtbare gevolg van elektrolyse is extreme slijtage in de vorm van puntcorrosie. Wanneer uw aandrijving corrodeert brengt dit grote veiligheidsrisico’s met zich mee.

Het vervangen van uitgewerkte anodes is hiermee dus van belang. Echter zijn sommige anodes niet commercieel aantrekkelijk genoeg voor productie bedrijven en bestaat er geen geschikt alternatief.

Om toch uw schip te kunnen beschermen tegen elektrolyse, kan ik elke anode per stuk op maat maken. Ook kunnen opmaat gemaakte anodes soms een betere bescherming bieden dan het origineel van de fabrikant.

Voorkom grote schades aan uw schip door contact op te nemen. Zodat we samen kunnen werken naar de beste oplossing.

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (1)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (2)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (3)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (4)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (5)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (6)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (7)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (8)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (9)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (10)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (11)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (12)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (13)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (14)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (15)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (16)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (17)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (18)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (19)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (20)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (21)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (22)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (23)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (24)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (25)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (26)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (27)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (28)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (29)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (30)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (31)

Aandrijving - Peter Bode Yacht Solutions (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 6475

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.